Thai English
 
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียบประเพณี
ประชาสัมพันธ์ บุคลากรในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เข้าประเมินตนเองวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตามช่องทางดังนี้ *ผู้มีส่วนได้เสียภายใน https://iats.nacc.go.th/iit/onmwdh *ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก https://iats.nacc.go.th/eit/onmwdh
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
"ศูนย์กลางท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ฟื้นวิถีชุมชน สู่สังคมน่าอยู่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
 

 

นายศุภชัย ไชยวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองน้ำจืด หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 2) 17 เม.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 5 บ้า่นคลองโตบ หมู่ 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 13) 9 เม.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายท่าเรือบ้านนา หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 16) 2 เม.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ หมู่ 7 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 19) 19 มี.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางขึ้นเชื่อน หมู่ 7 บ้านสังกะอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 22) 12 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 5 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 33) 8 มี.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา (ดู : 25) 28 ก.พ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองนุ้ย ซอย 2 หมู่ 7 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 23) 26 ก.พ. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางขึ้นเชื่อน หมู่ 7 บ้านสังกะอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 23) 14 ก.พ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายท่าเรือบ้านตีน หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 20) 12 ก.พ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังเหล็กและระบบสูบน้ำ หมู่ 4 บ้านเกาะปอ (ดู : 20) 8 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางขึ้นเชื่อน หมู่ 7 บ้านสังกะอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 17) 8 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายใต้นา หมู่ 2 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 17) 6 ก.พ. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองนุ้ย ซอย 2 บ้านคลองโตบ หมู่ 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 11) 5 ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส,ล.สายท่าเรือบ้านตีน หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 27) 17 ม.ค. 2562
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังเหล็กและระบบสูบน้ำ หมู่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 27) 17 ม.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองนุ้ย ซอย2 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 37) 4 ม.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายท่าเรือบ้านตีน หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 34) 4 ม.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังเหล็กและระบบสูบน้ำ หมู่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 37) 4 ม.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองน้ำจืด หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 36) 28 ธ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ อบต.เกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 39) 19 ธ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายควนต้นแป้น หมู่ 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 40) 18 ธ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเขาไม้แก้วซอยบ้านโต๊ะดา หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 43) 30 พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองน้ำจืด หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 50) 30 พ.ย. 2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองนุ้ย ซอย 2 บ้านคลองโตบ หมู่ 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 52) 29 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองน้ำจืด หมู่ 5 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 45) 26 พ.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองนุ้ย ซอย 2 หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 46) 21 พ.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายควนต้นแป้น หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 40) 21 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายควนต้นแป้น หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 53) 12 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองนุ้ย ซอย 2 หมู่ 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 51) 12 พ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางขึ้นสวนผีเสื้อ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 62) 18 ต.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านบังดล-ควนวิวพอยท์ หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 67) 3 ต.ค. 2561
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 81) 27 ก.ย. 2561
ประกาศราคากลางก่สอร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองน้ำจืด หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 72) 27 ก.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางขึ้นสวยผีเสื้อ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 61) 20 ก.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเขาไม้แก้วซอยบ้านโต๊ะดา หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 60) 20 ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายบ้านบังบัง-ควนวิวพอยท์ หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 54) 13 ก.ย. 2561
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเขาไม้แก้วซอยบ้านโต๊ะด๊ะ บ้านคลองนิน หมู่ 6 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 57) 6 ก.ย. 2561
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางขึ้นสวนผีเสื้อ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 58) 6 ก.ย. 2561
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านบังดล-ควนวิวพอยท์ หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 59) 6 ก.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายควนต้นแป้น หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 60) 31 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองนุ้ย ซอย2 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 52) 31 ส.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายท่าเรือบ้านตีน หมู่ 3 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (ดู : 77) 16 ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายท่าเรือบ้านตีน ม.3 บ้านเจ๊ะหลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 80) 24 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองนุ้ย ซอย 2 หมู่ 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 78) 18 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายท่าเรือบ้านตีน หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 90) 12 ก.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังเหล็กและระบบสูบน้ำ หมู่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 104) 31 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายท่าเรือชายบ่าว หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 109) 23 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางเข้ากุโบร์บ้านตีน หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 95) 23 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหมู่บ้านศุภนิมิต หมู่ 7 บ้านสังกาอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 99) 23 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังเหล็กและระบบสูบน้ำ หมู่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 86) 21 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง (ดู : 89) 1 พ.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางเข้ากุโบร์บ้านตีน หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 96) 11 เม.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมถนน ค.ส.ล. สายท่าเรือชายบ่าว หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 87) 11 เม.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหมู่บ้านศุภนิมิตร หมู่ 7 บ้านสังกาอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 95) 9 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางเช้ากุโบร์บ้านตีน หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 98) 2 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมถนน ค.ส.ล.สายท่าเรือชายบ่าว หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 107) 2 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหมู่บ้านศุภนิมิต หมู่ 7 บ้านสังกาอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 101) 29 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงบ่อขยะ ของ อบต.เกาะลันตาใหญ่ (ดู : 122) 22 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. สายบ้านเกาะปอ หมู่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 116) 8 มี.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐ โทรสาร : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐
  Copyright © 2016. www.kohlantayai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ