Thai English
 
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียบประเพณี
ประชาสัมพันธ์ บุคลากรในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เข้าประเมินตนเองวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตามช่องทางดังนี้ *ผู้มีส่วนได้เสียภายใน https://iats.nacc.go.th/iit/onmwdh *ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก https://iats.nacc.go.th/eit/onmwdh
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
"ศูนย์กลางท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ฟื้นวิถีชุมชน สู่สังคมน่าอยู่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
 

 

นายศุภชัย ไชยวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายควนต้นแป้น หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 4) 12 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองนุ้ย ซอย 2 หมู่ 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 4) 12 พ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางขึ้นสวนผีเสื้อ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 17) 18 ต.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านบังดล-ควนวิวพอยท์ หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 24) 3 ต.ค. 2561
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 30) 27 ก.ย. 2561
ประกาศราคากลางก่สอร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองน้ำจืด หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 26) 27 ก.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางขึ้นสวยผีเสื้อ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 15) 20 ก.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเขาไม้แก้วซอยบ้านโต๊ะดา หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 18) 20 ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายบ้านบังบัง-ควนวิวพอยท์ หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 13) 13 ก.ย. 2561
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเขาไม้แก้วซอยบ้านโต๊ะด๊ะ บ้านคลองนิน หมู่ 6 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 19) 6 ก.ย. 2561
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางขึ้นสวนผีเสื้อ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 19) 6 ก.ย. 2561
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านบังดล-ควนวิวพอยท์ หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 19) 6 ก.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายควนต้นแป้น หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 21) 31 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองนุ้ย ซอย2 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 16) 31 ส.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายท่าเรือบ้านตีน หมู่ 3 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (ดู : 40) 16 ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายท่าเรือบ้านตีน ม.3 บ้านเจ๊ะหลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 42) 24 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองนุ้ย ซอย 2 หมู่ 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 38) 18 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายท่าเรือบ้านตีน หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 48) 12 ก.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังเหล็กและระบบสูบน้ำ หมู่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 61) 31 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายท่าเรือชายบ่าว หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 69) 23 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางเข้ากุโบร์บ้านตีน หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 56) 23 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหมู่บ้านศุภนิมิต หมู่ 7 บ้านสังกาอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 61) 23 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังเหล็กและระบบสูบน้ำ หมู่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 50) 21 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง (ดู : 50) 1 พ.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางเข้ากุโบร์บ้านตีน หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 59) 11 เม.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมถนน ค.ส.ล. สายท่าเรือชายบ่าว หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 48) 11 เม.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหมู่บ้านศุภนิมิตร หมู่ 7 บ้านสังกาอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 52) 9 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางเช้ากุโบร์บ้านตีน หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 58) 2 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมถนน ค.ส.ล.สายท่าเรือชายบ่าว หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 64) 2 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหมู่บ้านศุภนิมิต หมู่ 7 บ้านสังกาอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 64) 29 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงบ่อขยะ ของ อบต.เกาะลันตาใหญ่ (ดู : 81) 22 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. สายบ้านเกาะปอ หมู่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 78) 8 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) (ดู : 94) 26 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (ดู : 99) 27 ต.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าหาดคลองนิน อบต.เกาะลันตาใหญ่ (ดู : 119) 19 ก.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตทางลงชายหาดบริเวณหลัง อบต.เกาะลันตาใหญ่ (ดู : 219) 19 ก.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมวางท่อ หมู่ 2 บ้านศรีรายา (ดู : 91) 7 ก.ย. 2560
ยกเลิกประกาศประกวดราคา (ดู : 110) 1 ก.ย. 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการขยายถนนพร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ 6 บ้านคลองนิน (ดู : 111) 18 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 7 เครื่อง (ดู : 101) 11 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนพร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ 6 (ดู : 105) 4 ส.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ (ดู : 131) 17 ก.ค. 2560
ราคากลางโครงการรื้อถอนถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ก่อสร้างใหม่เป็นถนน ค.ส.ล.ซอยอนามัยคลองโตบ (ดู : 114) 3 ก.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายน้ำตก-คลองจาก (ดู : 106) 3 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคลองโตบ 3 (ซอยบ้านนายบ่าว) หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 110) 30 มิ.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น(บาลาย) หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 123) 19 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายลงท่าเรือบ้านตีน หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 30) 14 มิ.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าหาดคลองนิน หมู่ 6 (ดู : 121) 14 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. 2 ข้างทาง หมู่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ (ดู : 24) 6 มิ.ย. 2560
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายน้ำตก-คลองจาก หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 126) 29 พ.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (ดู : 124) 15 พ.ค. 2560
ราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายน้ำตก-คลองจาก หมู่ 5 ต.เกาะลันตาใหญ่ (ดู : 124) 11 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเขาไม้แก้ว หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 30) 1 พ.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการชุดลอกบ่อขยะ (ดู : 121) 28 เม.ย. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไสปาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 126) 27 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไสปาหลี หมู่ 5 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 124) 24 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายลงท่าเรือบ้านตีน หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 117) 19 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายลงท่าเรือชายบ่าว หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 122) 19 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการรื้อถอนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายอนามัยคลองโตบ หมู่ 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 120) 18 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนางอัมรา หมู่ 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 118) 18 เม.ย. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐ โทรสาร : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐
  Copyright © 2016. www.kohlantayai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ