Thai English
 
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียบประเพณี
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
"ศูนย์กลางท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ฟื้นวิถีชุมชน สู่สังคมน่าอยู่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
 

 

นายศุภชัย ไชยวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (ดู : 148) 23 มี.ค. 2560
ใบสมัคร ปั่น ลาก ปล่อย ร้อยดวงใจเพื่อพ่อ (ดู : 237) 24 ม.ค. 2560
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 30) 17 ม.ค. 2560
เริ่อง เอกสารประกอบเพื่อพิจารณา อนุมัติ อนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งตามข้อบัญญัติตำบลแต่ละประเภทกิจการ (ดู : 290) 4 ส.ค. 2558
เรื่อง ขั้นตอนการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่การออกหนังสือรับรองการแจ้ง ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ดู : 311) 4 ส.ค. 2558
จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ (ดู : 31) 30 มี.ค. 2558
ตาราง การ ลงพื้นที่ทำแผน 3 ปี ตั้งแต่ ม.1 - ม.8 ตามวันเเละเวลาดังตารางนี้ (ดู : 417) 24 ก.พ. 2557
เรื่อง ประสงค์ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ตัน แบบอัดท้าย ด้วยวิธีการอีเล็กทรอนิกส์ (ดู : 280) 18 ธ.ค. 2556
ผลการสำรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่ (ดู : 192) 29 ก.ย. 2555
ระเบียบบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 2548(หัวหน้าสำนักปลัด (ดู : 108) 25 ก.ย. 2555
ตัวชี้วัดปลัด 8 กรณีพิเศษ (หัวหน้าสำนักปลัด) (ดู : 119) 22 ก.ย. 2555
55-9-21เพิกถอนคำสั่งทางปกครอง 18 หลัง(หัวหน้าสำนักปลัด) (ดู : 125) 21 ก.ย. 2555
ระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยเครื่องแบบฯสมบูรณ์ 1 ธค 54 (ดู : 124) 29 ส.ค. 2555
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ม.6 บ้านคลองนิน (ดู : 111) 16 ก.ค. 2555
การจัดทำแผนภูมิ ขั้นตอน ระยะเวลาการดำเนินการ และ การประชาสัมพันธ์ (ดู : 102) 5 มี.ค. 2555
งานเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะลันตาใหญ่ (ดู : 127) 2 ก.พ. 2555
 
 หน้า  1 | 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐ โทรสาร : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐
  Copyright © 2016. www.kohlantayai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs