Thai English
 
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียบประเพณี
ประชาสัมพันธ์ บุคลากรในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เข้าประเมินตนเองวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตามช่องทางดังนี้ *ผู้มีส่วนได้เสียภายใน https://iats.nacc.go.th/iit/onmwdh *ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก https://iats.nacc.go.th/eit/onmwdh
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
"ศูนย์กลางท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ฟื้นวิถีชุมชน สู่สังคมน่าอยู่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
 

 

นายศุภชัย ไชยวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลกรในหน่วยงาน เข้าประเมินตนเองตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ดู : 77) 9 พ.ย. 2561
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพความพิการของ อบต.เกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่มาลงทะเบียน เดือน ตุลาคม 2561 (ดู : 93) 30 ต.ค. 2561
เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 94) 22 ต.ค. 2561
เรื่อง ให้เจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 99) 22 ต.ค. 2561
เรื่อง ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่อันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 85) 22 ต.ค. 2561
เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตอบต.เกาะลันตาใหญ่ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 55) 22 ต.ค. 2561
เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.เกาะลันตาใหญ่ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 56) 22 ต.ค. 2561
ประกาศกำหนด วัน เวลาและสถานที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 64) 28 ก.ย. 2561
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.เกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 51) 28 ก.ย. 2561
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 52) 20 เม.ย. 2561
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2561 (ดู : 60) 12 ธ.ค. 2560
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 49) 20 ต.ค. 2560
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (ดู : 203) 23 มี.ค. 2560
ใบสมัคร ปั่น ลาก ปล่อย ร้อยดวงใจเพื่อพ่อ (ดู : 299) 24 ม.ค. 2560
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 75) 17 ม.ค. 2560
ข้อมูลสถิติเรื่องร้อบเรียน ประจำปี (ดู : 39) 14 ต.ค. 2558
เริ่อง เอกสารประกอบเพื่อพิจารณา อนุมัติ อนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งตามข้อบัญญัติตำบลแต่ละประเภทกิจการ (ดู : 348) 4 ส.ค. 2558
เรื่อง ขั้นตอนการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่การออกหนังสือรับรองการแจ้ง ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ดู : 372) 4 ส.ค. 2558
จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ (ดู : 96) 30 มี.ค. 2558
ตาราง การ ลงพื้นที่ทำแผน 3 ปี ตั้งแต่ ม.1 - ม.8 ตามวันเเละเวลาดังตารางนี้ (ดู : 483) 24 ก.พ. 2557
เรื่อง ประสงค์ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ตัน แบบอัดท้าย ด้วยวิธีการอีเล็กทรอนิกส์ (ดู : 327) 18 ธ.ค. 2556
ผลการสำรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่ (ดู : 238) 29 ก.ย. 2555
ระเบียบบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 2548(หัวหน้าสำนักปลัด (ดู : 149) 25 ก.ย. 2555
ตัวชี้วัดปลัด 8 กรณีพิเศษ (หัวหน้าสำนักปลัด) (ดู : 157) 22 ก.ย. 2555
55-9-21เพิกถอนคำสั่งทางปกครอง 18 หลัง(หัวหน้าสำนักปลัด) (ดู : 164) 21 ก.ย. 2555
ระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยเครื่องแบบฯสมบูรณ์ 1 ธค 54 (ดู : 161) 29 ส.ค. 2555
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ม.6 บ้านคลองนิน (ดู : 146) 16 ก.ค. 2555
การจัดทำแผนภูมิ ขั้นตอน ระยะเวลาการดำเนินการ และ การประชาสัมพันธ์ (ดู : 139) 5 มี.ค. 2555
งานเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะลันตาใหญ่ (ดู : 168) 2 ก.พ. 2555
 
 หน้า  1 | 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐ โทรสาร : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐
  Copyright © 2016. www.kohlantayai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ